CV


P A K K A U S U U D I S T U S
R I M I T A   G R E E N   O Y
P a c k a g i n g  D e s i g n  f o r  R i m i t a  G r e e n

a l k a e n   t a m m i k u u   2 0 1 9
j a n u a r y   2 0 1 9   t o   d a t eP Ä Ä T O I M I N E N
Y R I T T Ä J Y Y S
F u l l  T i m e  E n t r e p r e n e u r s h i p

a l k a e n   e l o k u u   2 0 1 8
a u g u s t   2 0 1 8   t o   d a t e


S O M E - S T R A T E G I S T I
B I O D E L L Y   O Y
S o c i a l   M e d i a   S t r a t e g i s t
a t   B i o d e l l y 

t a m m i k u u  -  e l o k u u   2 0 1 8
j a n u a r y  -  a u g u s t   2 0 1 8V A L M I S T U M I N E N
M U O T O I L I J A  ( A M K )
E x a m i n a t i o n  -  B a c h e l o r   o f   A r t s   i n   D e s i g n

h u h t i k u u   2 0 1 8
a p r i l   2 0 1 8O P I N N Ä Y T E T Y Ö
A J A S T O
T h e s i s   f o r   A j a s t o   P a p e r p r o d u c t s

h e l m i k u u  -  m a r r a s k u u   2 0 1 7
f e b r u a r y  -  n o v e m b e r   2 0 1 7H A R J O I T T E L U
S U G A R   H E L S I N K I
I n t e r n s h i p  a t  S u g a r   H e l s i n k i

k e s ä k u u  -  e l o k u u   2 0 1 7
j u n e  -  a u g u s t   2 0 1 7P A L V E L U M U O T O I L U
I H O V A L M E N N U S
S e r v i c e   D e s i g n   f o r   B i o d e l l y

l o k a k u u  -  m a r r a s k u u  2 0 1 6
o c t o b e r  -  n o v e m b e r   2 0 1 6S O M E - M A R K K I N O I N T I
S o c i a l   M e d i a   M a r k e t i n g

a l k a e n   k e s ä k u u   2 0 1 6
j u n e   2 0 1 6   t o   d a t eT U O T E K U V A U S
P r o d u c t   P h o t o g r a p h y

a l k a e n   k e s ä k u u   2 0 1 6
j u n e   2 0 1 6   t o   d a t e


P A L V E L U M U O T O I L U
L U O N N O N K A U N I S
S e r v i c e   D e s i g n   f o r   L u o n n o n k a u n i s

h u h t i k u u  -  k e s ä k u u   2 0 1 6
a p r i l  -  j u n e   2 0 1 6P O P - U P   S H O P
S I S U S T U S
P o p - U p   S h o p   I n t e r i o r

e l o k u u  -  s y y s k u u    2 0 1 5
a u g u s t  -  s e p t e m b e r    2 0 1 5Y H T E I S T Y Ö
G A G G U I   K A F F E L A
C o l l a b o r a t i o n   w i t h   G a g g u i   K a f f e l a

k e s ä k u u  -  e l o k u u   2 0 1 5
j u n e  -  a u g u s t   2 0 1 5Y R I T T Ä J Y Y S
E n t r e p r e n e u r s h i p

a l k a e n   t o u k o k u u   2 0 1 5
m a y   2 0 1 5   t o   d a t eN Ä Y T T E I L L E P A N O
H E T K I - J A K K A R A
E x h i b i t i o n :   H e t k i   S t o o l

t o u k o k u u   2 0 1 5
m a y   2 0 1 5H A R J O I T T E L U
B E D E S I G N
I n t e r n s h i p   a t   B E d e s i g n

h u h t i k u u  -  k e s ä k u u   2 0 1 5
a p r i l  -  j u n e   2 0 1 5


P E R U S T A J A
L U M O B L O G I T
L u m o b l o g i t   C o - f o u n d e r

j u l k a i s u   t o u k o k u u   2 0 1 5
l a u n c h e d   m a y  2 0 1 5
O P I N T O J E N   A L O I T U S
M U O T O I L U   ( A M K )

D e s i g n   S t u d i e s   b e g i n   a t   N o v i a   U A S

s y y s k u u   2 0 1 2
s e p t e m b e r   2 0 1 2
K U V A T A I T E E N
L U K I O D I P L O M I :
V A L O K U V A T A I D E

D i p l o m a   i n   A r t

k e s ä k u u   2 0 1 1
j u n e   2 0 1 1Y L I O P P I L A S T U T K I N T O
H i g h   s c h o o l   G r a d u a t i o n

k e s ä k u u   2 0 1 1
j u n e  2 0 1 1

M U S E O A V U S T A J A
M u s e u m   a n d   G a l l e r y   A s s i s t a n t

h e i n ä k u u   2 0 1 0
j u l y  2 0 1 0
Sisällön tarjoaa Blogger.
© Ann-Christine Mäkelä. Design by FCD.